UCHWAŁA Nr XVIII/170/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.

UCHWALA Nr  XVIII/170112 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 19 grudnia 2012 r. 
 
 
 
w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek.
 
Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203; z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,  poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr /34,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) 
 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Ustala się zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Włocławek obejmujące:
1. zadania świetlic wiejskich,
2.  zasady zarządzania majątkiem świetlic wiejskich,
3.  zasady finansowania świetlic wiejskich,
4.  regulamin korzystania ze świetlic wiejskich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. 
1. Świetlice wiejskie, stanowiące własność Gminy Włocławek są miejscem spotkań mieszkańców, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności oraz miejscem, gdzie prowadzona jest działalność gminna w zakresie kultury.
2. Świetlice wiejskie działają w celu umożliwienia wspólnotom samorządowym poszczególnych sołectw:

Czytaj całość (672kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (19 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (27 grudnia 2012, 18:58:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1370