UCHWAŁA Nr XVIII/168/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi Smólnik - Kosinowo - Łączki - Stasin - Wistka Szlachecka".


UCHWALA Nr XVlll/168/12 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 19 grudnia  2012 r.
 
 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014  rok  na  realizację inwestycji pn. "Przebudowa  drogi  Smólnik - Kosinowo - Łączki - Stasin - Wistka Szlachecka".
 
 
Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt   9  lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z' 2008  r. Nr  180,  poz. 1111, Nr  223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)   
 
 
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Zaciąga się zobowiązanie długoterminowe na rok 2014 w kwocie 160 000,00 zł słownie:  sto  sześćdziesiąt  tysięcy  złotych  00/100  na  realizację zadania  inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi Smólnik- Kosinowo- Łączki-Stasin- Wistka Szlachecka".

§ 2. Zobowiązanie określone w § 1 zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy.

Czytaj całość (225kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (19 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (27 grudnia 2012, 18:20:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1121