UCHWAŁA Nr XVIII/167/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska".

UCHWAŁA Nr XVIII/167/12
RADY GMINY WLOCLAWEK
z dnia 19 grudnia  2012 r. 


w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego na 2014 rok na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami:z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806,  z 2003  r. Nr  80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z  2007 r. Nr  48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218, z  2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.   1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142  i 146,  
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)


Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:


§ 1. Zaciąga się zobowiązanie długoterminowe na rok 2014 w kwocie 162 000,00 zł słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące  złotych 00/100 na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska".

§ 2. Zobowiązanie określone w § 1 zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy. 

§ 3. Ustala się termin realizacji wydatków z tytułu zaciągniętego zobowiązania na rok 2014.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (19 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (27 grudnia 2012, 18:11:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1059