UCHWAŁA Nr XVIII/166/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013-2030.

UCHWALA Nr XVIII/166/12
RADY GMINY WLOCLAWEK
z dnia 19 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2013-2030.


Na podstawie  art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy  z dnia 8   marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr  116,  poz.  1203, z  2005  r.  
Nr  172,  poz. 1441,  Nr  175,  poz.  1457,  z  2006  r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i  146, Nr 40, poz. 230, l'lr  106, poz. 675, z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.   1707) w związku z art. 121 ust. 7
i 8 oraz art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami: z 2009 r. Nr 219, poz. 1706,
z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578,z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197,
poz. 1170, z 2012 r. poz. 986)


Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:


§  1. Przyjmuje  się  Wieloletnią Prognozę  Finansową Gminy  Włocławek na  lata 2013 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.


§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (19 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (27 grudnia 2012, 18:01:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1014