UCHWAŁA Nr XVIII/165/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013.

UCHWALA Nr XVlll/165/12
RADY GMINYWŁOCŁAWEK
z dnia 19 grudnia  2012 r.

w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2013.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,Nr  116,  poz.  1203,  z  2005  r.  Nr  172,  poz.  1441,  Nr  175,  poz.  1457,  z  2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), arf. 211, art. 212, art. 214, arf. 215, arf. 222, arf. 235, arf. 236, art. 237, art. 242, arf. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: z 2010 r. Nr 28,
poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,
poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Rada Gminy Włocławek uchwała, co następuje:


§  1.1  Ustala  się  łączną  kwotę  dochodów  budżetu  na  rok  2013  w  wysokości
19 685 017 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 19 182 415 zł,
2)  dochody majątkowe w wysokości 502 602 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1986300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§  2.1  Ustala  się  łączną  kwotę  wydatków  budżetu  na  rok  2013  w  wysokości
20 435 017 zł, w tym:

Czytaj całość (3500kB) pdf

Uchwała RIO Nr 5/2013 (185kB) pdf

Uchwała RIO Nr 6/2013 (285kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (19 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (27 grudnia 2012, 17:48:21)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (21 stycznia 2013, 14:58:56)
Zmieniono: Publikacja uchwał RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1369