Zarządzenie Nr8/2012

ZARZĄDZENIE Nr 8/2012 
Wójta Gminy Włocławek 
z dnia 27 marca 2012 roku 
 
w sprawie: wdrożenia „Systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Gminy  Włocławek”
 
Na podstawie art.30, ust.2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 142, poz 1591 z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r.  Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011r.Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) ,oraz §4 ust.2 pkt1 ppkt 4 „ Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji z jakości usług publicznych w 5 JST” Umowy Partnerskiej z dnia 12.07.2010 r. na realizację Projektu „ Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku”, do którego Gmina Włocławek przystąpiła zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/269/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 marca  2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizacją przez Gminę Włocławek projektu partnerskiego „ Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania  w administracji samorządowej, oraz §9.ust.1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek  wprowadzonego Zarządzeniem NR 7/2012 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 marca 2012 r.. 

zarządzam, co następuje:
 
§ 1 Wprowadzam  „ System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek” opracowany w ramach projektu „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku”. 
  
§ 2 „ System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek” umożliwia dokonywanie ciągłej oceny satysfakcji klientów urzędu z jakości świadczonych usług, oraz okresowo ( co najmniej raz w skali roku ) generowanie raportów syntetycznych i cząstkowych zawierających wyniki pomiaru  satysfakcji  klientów urzędu. 
  
§ 3 „ System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Gminy  Włocławek” pozwala na wyliczenie kilkunastu wskaźników jakości na poziomie urzędu jako całości lub ostatnio załatwionej sprawy w urzędzie. Równocześnie pozwala na wygenerowanie raportu porównawczego dla wszystkich jednostek objętych projektem. Wskaźniki te powinny być monitorowane w odstępach co najmniej rocznych. 
  
§ 4 Osobą odpowiedzialną  za wdrożenie „ Systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek” ustanawiam pracownika Biura Obsługi Klienta. 
  
§ 5 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 
  
§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (27 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (3 kwietnia 2012, 10:01:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1241