Oferta pracy Nr 1/06

Oferta pracy Nr 1/06 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku
ul. Królewiecka 7 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Głównego księgowego GOPS we Włocławku

1 Wymagania niezbędne:
1.1 Obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
1.2 Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
1.3 Niekaralność: nie był skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej lub samorządu terytorialnego, przeciwko niezgodności dokumentów, przestępstwa karne skarbowe oraz ukarany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
1.4 Spełnia jeden z poniższych warunków:
1.4.1 ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
1.4.2 ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
1.4.3 jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
1.4.4 posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowego, wydany na podstawie odrębnych przepisów

2 Zakresy wykonywanych zadań na stanowisku wg zakresu czynności
3 Wymagane dokumenty:
3.1 życiorys (CV)
3.2 list motywacyjny
3.3 dokument poświadczający wykształcenie
3.4 kwestionariusz osobowy
3.5 zaświadczenie o niekaralności
3.6 inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS we Włocławku, ul. Królewiecka 7, budynek B, pokój Nr 7 (siedziba Urzędu Gminy Włocławek), pocztą elektroniczną na adres
gopswloclawek@pro.onet.pl w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub pocztą na adres GOPS z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego GOPS” w terminie do dnia 10.03.2006 r.
     Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP pod adresem
http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewicka 7. 
     
     Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o Pracownikach Samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm.)"

Kierownik GOPS    
Elżbieta Grzegórska

(zakres czynności)  (formularz opisu stanowiska)  
Data wprowadzenia informacji 2006-02-17 15:26:15 Informację zaktualizowano 2006-03-27 17:54:15, wprowadzający: Marcin Rybka

metryczka


Wytworzył: Referat (17 lutego 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 12:01:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1169