Oferta pracy Nr 1/08

Oferta pracy Nr 1/08 

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Włocławek

1. Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia następujące wymagania:
- posiada wykształcenie co najmniej średnie,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- niepodlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska kierownika jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
- pożądane posiadanie uprawnień branży sanitarnej lub budowlanej do kierowania robotami (mile widziane również posiadanie uprawnień projektowych),
- posiada doświadczenie w sprawach zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków min. 3 lata,
- posiada umiejętności pracy i kierowania w zespole.

2. Od kandydata wymaga się złożenia następujących dokumentów:
- CV,
- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska kierownika jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
- dowód na posiadanie uprawnień.

3. Do zadań Kierownika ZUK należy w szczególności:
- administrowanie Stacji Uzdatniania wody i wodociągów na terenie Gminy Włocławek,
- prowadzenie dokumentacji prawnej obiektów wraz z siecią wodociągową i przyłączami,
- kontrolowanie zużycia wody odbiorców i ujawnianie użytkownika wody podłączonego do wodociągu bez zgody i wiedzy ZUK,
- zabezpieczenie na bieżąco likwidacji i awarii oraz zapobieganie skutkom poawaryjnym stwarzającym zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt oraz powstawania szkód materialnych,
- obsługa i sprawowanie nadzoru nad ciągłością pracy urządzeń wodociągu oraz kontrola stanu technicznego,
- reprezentowanie zakładu wobec kontroli władz miejscowych i odbiorców w zakresie przyjmowania interwencji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i wyłączeń dopływu wody z ważnych przyczyn oraz stanu technicznego i sanitarnego urządzeń,
- odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia przed kradzieżą, dewastacją i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania urządzeń przez odbiorców,
- kontrola nad ruchem urządzeń oraz wykonywania czynności zawartych w dokumentacji techniczno–ruchowej i instrukcji obsługi,
- prowadzenie spraw kadrowych pracowników ZUK,
- wykonywanie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Rady Gminy,
- wykonywanie innych prac zaleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

4. Składanie ofert:
Oferty zawierające potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie w terminie do dnia 21 marca 2008 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. Nr 10.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Informacje o wyniku naboru:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP pod adresem
http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz   

 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 18:49:56, wprowadzający: Marcin Rybka

metryczka


Wytworzył: Referat (4 marca 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:53:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 913