Oferta pracy Nr 2/08

Oferta pracy Nr 2/08 

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza konkurs na stanowisko
Inspektor ds. Współpracy Unijnej - Informatyk

1. Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia następujące wymagania:
- posiada wykształcenie co najmniej średnie,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
- posiada umiejętności pracy w zespole.

2. Od kandydata wymaga się złożenia następujących dokumentów:
- CV,
- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
- dowód na posiadanie uprawnień.

3. Do zadań Inspektora ds. Współpracy Unijnej – Informatyka należy w szczególności:
- Nadzór i ewidencja archiwizacji nośników danych komputerowych;
- Wprowadzanie nowych wersji programów;
- Dokonywanie okresowych przeglądów konserwacji sprzętu komputerowego znajdującego się w Urzędzie Gminy Włocławek;
- Sprawdzanie raz w miesiącu obecności wirusów komputerowych przy użyciu odpowiedniego programu antywirusowego;
- Pomoc użytkownikom w obsłudze programów objętych umową licencyjną;
- Administracja i konserwacja sieci komputerowej;
- Instalacja i wdrażanie oprogramowania
- Nadzór i aktualizacja strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy;
- znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych.
- wykonywanie innych prac zaleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

4. Składanie ofert:
Oferty zawierające potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. Współpracy Unijnej – Informatyk” w terminie do dnia 9 maja 2008 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. Nr 10. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

5. Informacje o wyniku naboru:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP pod adresem
http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”

Wójt Gminy Włocławek
  Ewa Braszkiewicz   

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-25 08:42:56, wprowadzający: Marcin Rybka, autor: Krystyna Wojcieszyńska

metryczka


Wytworzył: Referat (25 kwietnia 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:52:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 914