Oferta pracy Nr 3/08

Oferta pracy Nr 3/08 

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza konkurs na stanowisko
Specjalista d/s rolnictwa i ochrony środowiska

1. Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia następujące wymagania:

- posiada wykształcenie co najmniej średnie,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
- posiada umiejętność pracy w zespole.

2. Od kandydata wymaga się złożenia następujących dokumentów:
- CV - oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

3. Do zadań specjalisty ds. rolnictwa i ochrony środowiska należy w szczególności:

- Nadzór nad przeprowadzeniem kontroli wykonywania zawierania umowy ubezpieczenia o
odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
- Nadzór nad przeprowadzeniem kontroli wykonywania obowiązku zawierania umowy
ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych
zdarzeń losowych.
-Sprawowanie nadzoru i kontroli działalności spółek wodnych.
- Nadzór nad rozliczaniem z eksploatacji pojazdu służbowego Urzędu Gminy Włocławek.
- Organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych w przypadku powodzi i zobowiązuje ich
do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych
materiałów zabezpieczających.
- Zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych powodzią
- Załatwianie spraw związanych z melioracją gruntów
-Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją zadań związanych z ochroną środowiska
- Prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej, w tym z ustawy o narkomanii.
-Prowadzenie spraw z zakresu produkcji zwierzęcej.
- Prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i zadrzewień.
- Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony przyrody.
- Załatwianie spraw związanych z ustawą o ochronie zwierząt.
- Współpraca z ODR i jednostkami obsługi rolnictwa w zakresie doradztwa, marketingu i
oświaty rolniczej.
- Stały nadzór nad zwalczaniem i łagodzeniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie.
- Udział w opracowaniu i aktualizacji planów OC, wykonywania zadań w zakresie OC
określonych odrębnymi przepisami.
- Prowadzenie spraw Ppoż., rozliczanie samochodów specjalnych.
- Prowadzenie zadań związanych z obsługą i nadzorem nad Ochotniczą Strażą Pożarną.
- Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i ich
rejestracją.

4. Składanie ofert:

Oferty zawierające potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia należy
złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem : ,, Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty
d/s rolnictwa i ochrony środowiska,, w terminie do 07.07. 2008 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Włocławek , ul. Królewiecka 7 , pok. NR 10. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu
po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

5.Informacja o wyniku naboru:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP pod
adresem
http://bip. gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy
Włocławek, ul. Królewiecka 7.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:


,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
28.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 ze zm.
) oraz ustawą z dnia 22. 03. 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. ,
Nr 142, poz. 1593 ze zm. )’’.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:10:29 Informację zaktualizowano 2008-06-23 10:39:43, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (23 czerwca 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:50:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 899