Oferta pracy Nr 4/08

Oferta pracy Nr 4/08 

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza konkurs na stanowisko
Specjalista d/s budownictwaI. Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia następujące wymagania:
- posiada wykształcenie co najmniej średnie,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
- posiada umiejętność pracy w zespole.

II. Od kandydata wymaga się złożenia następujących dokumentów:
- CV
- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

III. Do zadań specjalisty ds. budownictwa należy w szczególności:
1. Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami budynków gminnych łącznie z
budownictwem komunalnym.
2. Prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną budynków gminnych.
3. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją zaciemniania i wygaszania
oświetlenia na administrowanym terenie na wypadek zagrożeń.
4. Udział w opracowaniu i aktualizacji planów OC, wykonywania zadań w zakresie OC
określonych odrębnymi przepisami.
5.Współdziałanie ze stanowiskiem pracy ds. obrony w realizacji zadań w zakresie
obronności, zwalczania skutków klęsk żywiołowych, awarii , zagrożenia toksycznymi
środkami przemysłowymi oraz nadzwyczajnych zagrożeń okresu pokoju.
6. Nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych oraz
urządzeń specjalnych.
7. Udział w opracowaniu i aktualizacji planów OC, wykonywanie zadań w zakresie OC
określonych odrębnymi przepisami.

IV. Składanie ofert:
Oferty zawierające potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia należy
złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem : ,, Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty
d/s budownictwa,, w terminie do 07.07 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ,
ul. Królewiecka 7 , pok. NR 10. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej
wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

V. Informacja o wyniku naboru:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP pod
adresem
http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy
Włocławek , ul. Królewiecka 7.

VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
28.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 ze zm.)
oraz ustawą z dnia 22. 03. 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. , Nr
142, poz. 1593 ze zm. )’’.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-23 10:45:41, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (23 czerwca 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:49:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 920