Oferta pracy Nr 5/08

Oferta pracy Nr 5/08 

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownik Gminnego Zespołu Kultury w KruszynieI. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. wykształcenie wyższe humanistyczne lub z zakresu nauki o sztuce lub muzyce lub
z zakresu zarządzania, 2. doświadczenie zawodowe,
3. znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury,
4. umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
5. umiejętności organizacyjno-menadżerskie,
6. kreatywność,
7. dobry stan zdrowia,
8. dyspozycyjność.


II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

1.Zarządzanie Gminnym Zespołem Kultury w celu pełnej realizacji zadań wskazanych
w Statucie. 2. Kierowanie zakładem pracy i reprezentowanie go na zewnątrz.
3. Wykonywanie funkcji przełożonego wobec pracowników zakładu.
4. Dbanie o prawidłową gospodarkę finansową zakładu.


III. Od kandydata wymaga się złożenia następujących dokumentów:
1. list motywacyjny,
2. curriculum vitae (cv) wraz ze zdjęciem,
3. Program Funkcjonowania i Rozwoju Gminnego Zespołu Kultury w Kruszynie,
4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych),
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn.. zm.),
8. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy
stwierdzające wymagany staż pracy,
9. inne dokumenty według uznania kandydata.
10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia przystąpienie do drugiego etapu konkursu. Oferty należy składać do Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, budynek A, I piętro pok. nr 5.

IV. Składanie ofert: Zgłoszenia do konkursu należy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Kultury w Kruszynie” w Urzędzie Gminy Włocławek w terminie do 22 lipca 2008 r. Oferty dostarczone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

V. Informacja o wyniku naboru: Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.wloclawek.pl .

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Drugi etap – komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy, podczas których kandydaci prezentują swój program działania i rozwoju Gminnego Zespołu Kultury w Kruszynie. Kandydaci o dopuszczeni do drugiego etapu konkursu oraz o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 14:15:55 Informację zaktualizowano 2008-07-07 14:22:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (7 lipca 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:48:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986