Oferta pracy Nr 6/08

Oferta pracy Nr 6/08 

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza konkurs na stanowisko
na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnegoI. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

- Wymagania niezbędne

a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) nieposzlakowana opinia.

- Wymagania dodatkowe

a) wskazane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
b) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawnych z zakresu
▪ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.),
▪ ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.),
▪ ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.
U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1378), oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych,
c) dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
d) umiejętność przygotowywania decyzji administracyjnych,
e) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami,
f) samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa,
g) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
g) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
i) rzetelność, dokładność, terminowość;
j) dobra organizacja i kultura pracy.

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
1. Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie
o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń
alimentacyjnych,
3. Udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do
świadczeń alimentacyjnych.
4. Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania
i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,
5. Przygotowywanie projektów decyzji przyznających i zmieniających prawo do świadczeń
alimentacyjnych,
6. Sporządzanie sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów,
7. Prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego,
8. Tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie i uaktualnianie rejestru
dłużników alimentacyjnych.
9. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
10. Współpraca z urzędem wierzyciela i dłużnika, z komornikiem sądowym w przedmiocie skuteczności egzekucji,
11. Aktywizowanie zawodowe dłużników alimentacyjnych oraz współpraca z powiatowym
urzędem pracy,
12. Prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.


III. Od kandydata wymaga się złożenia następujących dokumentów:

1) List motywacyjny;
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) Kserokopie dyplomów świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata;
4) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie
zawodowe kandydata
5) Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
6) Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

IV. Termin, sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

1) Termin 22.07.2008 r.
2) Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
- w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym, z dopiskiem
„Nabór na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego”

3) Miejsce składania dokumentów
- Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, bud. A, piętro I,
pok. nr 5

V. Dodatkowe informacje


1) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
2) Lista kandydatów którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 14:26:32 Informację zaktualizowano 2008-07-07 14:31:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (7 lipca 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:47:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1084