Oferta pracy Nr 2/09

Oferta pracy Nr 2/09 

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza konkurs na stanowisko
Specjalista d/s gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej


1. Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia następujące wymagania:
- posiada wykształcenie wyższe lub co najmniej średnie,
- posiada co najmniej 3-letni staż pracy (preferowany na stanowiskach związanych z zagadnieniami gospodarki komunalnej i ewidencji działalności gospodarczej
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiada umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane doświadczenie w pracy w organach administracji samorządowej, kreatywność, miłe usposobienie.


2. Od kandydata wymaga się złożenia następujących dokumentów: - CV,
- oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie


3. Do zadań specjalisty ds. gospodarki komunalnei i działalności gospodarczej należy w szczególności:

a) Przestrzeganie ustawy o opłacie skarbowej.
b) Prowadzenie spraw gospodarki mieszkaniowej w zakresie: - naliczania czynszów,
- sporządzanie umów najmu, protokołów obmiaru,
- księgowanie czynszów, wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych do opornych płatników,
- konserwacji urządzeń, remontów kapitalnych i bieżących budynków,
- przeglądów okresowych i prowadzenia książek obiektów,
- wywozu nieczystości z obiektów będących pod zarządem Urzędu Gminy Włocławek,
c) Sprawowanie nadzoru i kontroli nad oświetleniem ulicznym.
d) Zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwolnionym z zakładu karnego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19.04.1969 r. - Kodeks Kamy wykonawczy ( Dz. U. nr 13 poz. 98, art. 34 § 2 z późniejszymi zmianami)
e) Prowadzenie administracji cmentarza komunalnego zgodnie z Ustawą z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 198 z 1972r. i z 1989 r. Nr 29, poz. 154).
f) Sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
g) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizacją robót publicznych na terenie gminy Włocławek i rozliczanie z tytułu wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz refundację.
h) Naliczanie dodatków mieszkaniowych i przekazywanie do księgowości w celu ich wypłacenia.
i) Prowadzenie spraw i nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.
j) Prowadzenie spraw związanych z prawem energetycznym.
k) Prowadzenie spraw dotyczących budowy, remontów oraz utrzymania przystanków przy drogach publicznych.
l) Udział w opracowaniu i aktualizacji planów OC, wykonywanie zadań w zakresie OC określonych odrębnymi przepisami.
ł) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej m) Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie gospodarki komunalnej.

4. Składanie ofert:
Oferty zawierające potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem : ,, Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty d/s gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej, w terminie do 30.01.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek , ul. Królewiecka 7 , pok. NR 5. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

5.Informacja o wyniku naboru:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP pod adresem
http://bip. gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 22. 03. 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1593 ze zm. )’’.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 16:25:10 Informację zaktualizowano 2009-01-16 16:28:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (16 stycznia 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:34:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 953