Oferta pracy Nr 3/09

Oferta pracy Nr 3/09 

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza konkurs na stanowisko
Sekretarza Gminy Włocławek


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458) ogłasza konkurs na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1) staż pracy zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2008r. Nr 223 poz 1458)
2) obywatelstwo polskie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne lub prawnicze,
7) biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny), umiejętność korzystania z internetu.
8) znajomość języka obcego –angielskiego lub niemieckiego,
9) umiejętność zarządzania kadrami,
10) dobra znajomość procedury administracyjnej.

II. Wymagania dodatkowe:
1) studia podyplomowe w zakresie samorządu
2) ogólna wiedza z zakresu finansów i rachunkowości
3) znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji
samorządowej,
4) zdolność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność
5) szeroka wiedza o Gminie Włocławek i jej jednostkach organizacyjnych,
6) wiedza z zakresu zarządzania jakością,
7) znajomość i praktyka związana z procedurami pozyskiwania funduszy unijnych.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy
1) planowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska,
2) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem Regulaminu Pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji,
3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym,
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw przez pracowników,
5) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów,
6) wydawanie wymaganych poświadczeń urzędowych,
7) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
8) organizowanie i przeprowadzanie szkoleń pracowników,
9) prowadzenie spraw związanych z doborem kadry pracowniczej w Urzędzie, oceną pracowników, według zasad określonych w Regulaminie Pracy,
10) wnioskowanie do Wójta o przyznanie nagród i zastosowanie kar wobec pracowników,
11) opracowywanie projektów: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, systemu wynagradzania stosowanego w Urzędzie, Regulaminu Pracy, instrukcji związanych z postępowaniem przy przetwarzaniu danych osobowych, oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu,
12) nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie,
13) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
14) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy,
15) zapewnienie publikacji prawa miejscowego,
16) gromadzenie zbiorów przepisów prawnych i przekazywanie pracownikom Urzędu zmian przepisów obowiązującego prawa,
17) sprawdzanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta pod kątem formalno - prawnym,
18) udział w sesjach Rady,
19) zajmowanie się sprawami praktyk zawodowych odbywających się w Urzędzie,
20)wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez Wójta,
21) prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia :
1) list motywacyjny
2) życiorys /CV/z opisem dotychczasowej działalności zawodowej
3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych/Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zmianami./

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 10 lutego 2009 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 w godzinach 7.30 do 15.30; Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko – Sekretarz Gminy Włocławek .

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Włocławek oraz na tablicy w Urzędzie Gminy Włocławek.  
Data wprowadzenia informacji 2009-01-30 11:50:17 Informację zaktualizowano 2009-01-30 12:22:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (30 stycznia 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:33:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073