Oferta pracy Nr 1/2010

Oferta pracy Nr 1/2010 

ROR.1110-1/1/10

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza konkurs na stanowisko

Specjalista d/s administracyjno – finansowych przy realizacji projektu pn. „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” (wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.02.01-00-252/09-00 z dnia 20 sierpnia 2010 roku)

Wymiar czasu pracy – ¾ etatu
Zatrudnienie na czas określony – na czas realizacji projektu do 31.05.2012 r.
Stanowisko współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-organizacja i zarządzanie na poziomie operacyjnym realizacją projektu partnerskiego,
-przygotowywanie wniosków o płatność,
-prowadzenie Biura Projektu,
-odpowiedzialność w zakresie komunikacji z Partnerami,
-kontaktowanie się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia,
-prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości projektu,
-obsługa kontroli zewnętrznych,
-ścisła współpraca z Koordynatorem Projektu.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania konieczne:
- potwierdzone wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu art. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z póź. zm. (preferowane wykształcenie administracyjne lub prawnicze)
- posiada co najmniej 5-letni staż pracy,
- potwierdzone doświadczenie w pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z funduszami europejskimi,
- wiedza w zakresie projektów o charakterze partnerskim realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- potwierdzona znajomość procedur w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego, 
- udokumentowane co najmniej dwuletnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku pracy wymagającym znajomości zasad pełnej rachunkowości,
- znajomość metod wykorzystywania narzędzi informatycznych w pracy (głównie pakietu Office),
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane               z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- samodzielność i komunikatywność,
- konsekwencja w działaniu, operatywność,
- posiada umiejętność pracy w zespole.
 Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy w organach administracji samorządowej,
- kreatywność,
- znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys (CV),
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych,
- kopie świadectw pracy, certyfikatów ukończonych szkoleń oraz innych dokumentów dotyczących wymaganych kwalifikacji.

Informacje dotyczące finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt pod nazwą Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku Nr POKL.05.02.01-00-252/09 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej szczebla gminnego w aspekcie podwyższenia poziomu i sprawności realizacji usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gmin: Włocławek, Kowal, Lubień Kujawski, Baruchowo, Choceń, poprzez wdrożenia usprawniające pracę pięciu urzędów i poprawę kompetencji 93 urzędników, w tym minimum 50% w wieku + 45 lat w okresie od 01.09.2010 do 31.05.2012 roku. W ramach projektu realizowane będą następujące działania: zarządzanie projektem, stworzenie Biura Obsługi Klientów w 5 urzędach, opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w 5 JST, szkolenia specjalistyczne dla urzędników z 5 JST przygotowujących decyzje administracyjne, szkolenia ogólne i specjalistyczne dla urzędników z 5 JST według potrzeb stanowiska pracy, studia podyplomowe i szkolenia językowe dla urzędników z 5 JST według potrzeb stanowiska pracy, stała wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz porównywanie jakości wybranych usług publicznych pomiędzy 5 JST, wkład własny pochodzący ze środków budżetu 5 JST.

Miejsce i termin składania dokumentów:
Oferty zawierające potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno – finansowych          przy realizacji projektu pn. „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” w terminie                 do 23.09.2010r. w siedzibie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. nr 5 - sekretariat.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o aplikacje ściśle odpowiadające określonym wyżej wymaganiom.

Informacja o wyniku naboru:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP pod adresem:
 
http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 22. 03. 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593     ze zm. )’’.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-09 16:45:06 Informację zaktualizowano 2010-09-09 16:45:48, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (9 września 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:32:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 920