Oferta pracy Nr 1/2011

Oferta pracy Nr 1/2011 

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty we Włocławku
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
SPECJALISTA DS. EKONOMICZNYCH
wymiar zatrudnienia: 1 etat

1.Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia następujące wymagania:
- posiada wykształcenie wyższe – minimum licencjat, ( preferowany kierunek studiów: ekonomia
- posiada co najmniej  1 rok stażu pracy (preferowany na stanowiskach związanych z prowadzeniem
  księgowości)
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była prawomocnie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiada umiejętność pracy w zespole.

2.Wymagania dodatkowe:
-  dobra znajomość obsługi komputera Word, Exel
-  znajomość następujących regulacji prawnych, Ustawa o finansach publicznych, Kodeks 
   Postępowania Administracyjnego, Ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela
-  pracowitość, kreatywność, sumienność, uczciwość, miłe usposobienie.

Mile widziane doświadczenie w pracy w organach administracji samorządowej.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
1. Dokonywanie wstępnej kontroli przekazywanych dowodów księgowych polegającej na:
2. Regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów na bieżąco.
3. Kompletowanie i przygotowanie dokumentów do księgowania  i ich opisywanie.      
4. Prowadzenie rozliczeń z bankiem.
5.Sporządzanie raportów kasowych ( sporządzanie polecenia księgowania do podjęcia,
    kompletowanie i opisywanie dokumentów) na bieżąco.
6. Wystawianie dowodów księgowych – faktur i not na bieżąco.
7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i rozliczanie.
8. Przygotowywanie i kompletowanie danych Systemu Informacji Oświatowej.
9. Prowadzenie spraw związanych z „Pomocą materialną dla dzieci”.
10. Rozliczanie czasu pracy kierowców.
11. Rozliczanie zużycia paliwa i prowadzenie miesięcznych kart eksploatacyjnych.
12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika i głównego księgowego GZO wynikających z działalności statutowej i bieżących potrzeb, które mieszczą się w zakresie działania GZO.

4. Od kandydata wymaga się złożenia następujących dokumentów:

  • CV,
  • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub kopia aktualnego  „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
  • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
  • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, wymagane kwalifikacje i umiejętności    ( potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, certyfikatów, świadectw)
  • świadectwa pracy potwierdzające praktykę w księgowości, lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w księgowości)
  • kserokopie świadectw pracy
  • oświadczenie o stanie zdrowia niezbędne do pracy na w/w stanowisku

5. Składanie ofert:
Oferty zawierające potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem : ,, Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty d/s ekonomicznych, w terminie do 14.03.2011r. w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty, ul. Królewiecka 7 , Budynek C.
 Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Zespołu Oświaty po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

6. Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

7.Informacja o wyniku naboru:  
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP   pod  adresem
http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Włocławek, ul.Królewiecka 7.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą z dnia 22. 03. 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1593 ze zm. )’’.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-01 08:22:11 Informację zaktualizowano 2011-03-18 13:00:06, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (1 marca 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:19:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1204