Oferta pracy Nr 4/2011

Oferta pracy Nr 4/2011 

Włocławek, dnia 03.06.2011 r.
ROR.210.2.3.2011

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Włocławek

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7

"Specjalista d/s administracyjno – finansowych"

przy realizacji projektu pn. „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” (wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej zgodnie z umową nr UDA-POKL.05.02.01-00-252/09-00 z dnia 20 sierpnia 2010 roku)
Wymiar czasu pracy – ¾ etatu
Zatrudnienie na czas określony – na czas realizacji projektu do 31.05.2012 r.
Stanowisko współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I. Wymagane kwalifikacje:
1. Wykształcenie:

 • niezbędne: studia wyższe I lub II stopnia,
 • preferowane: studia z zakresu prawa, administracji, ekonomii, finansów lub rachunkowości, studia
  podyplomowe oraz  kursy z zakresu funduszy europejskich.

2. Staż pracy:

 • niezbędny: co najmniej roczny staż pracy potwierdzony świadectwami lub zaświadczeniami
  (do stażu, o którym mowa, zaliczany będzie również staż lub przygotowanie zawodowe odbyte na podstawie skierowania z urzędu pracy),
 • preferowane: doświadczenie w pozyskiwaniu środków lub wdrażaniu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Wiedza specjalistyczna i umiejętności:

 • niezbędne: znajomość zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych i ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 • preferowane: komunikatywna znajomość jednego z języków obcych Unii Europejskiej -
  w szczególności j. angielski lub niemiecki, lub francuski, znajomość podstaw funkcjonowania
  samorządu gminnego, zagadnień związanych z zasadami pozyskiwania środków europejskich.

4. Predyspozycje osobowościowe:

preferowane: zdolności organizacyjne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • organizacja i zarządzanie na poziomie operacyjnym związane z realizacją projektu partnerskiego,
 • przygotowywanie wniosków o płatność,
 • prowadzenie Biura Projektu,
 • odpowiedzialność w zakresie komunikacji z Partnerami,
 • kontaktowanie się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej II Stopnia,
 • prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości projektu,
 • obsługa kontroli zewnętrznych,
 • ścisła współpraca z Koordynatorem Projektu.

III. Dla udokumentowania spełnienia wymogów na w/w wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek  uczestnicy naboru przedkładają:

 1. motywację przystąpienia do naboru,
 2. życiorys zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz stażu pracy, opatrzony klauzulą ”wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru – zgodnie z ustawą z dnia 29.01.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
 3. kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem dyplomów, świadectw lub zaświadczeń, potwierdzających posiadane wykształcenie i  doświadczenie zawodowe (do stażu, o którym mowa, zaliczany będzie staż lub przygotowanie zawodowe odbyte na podstawie skierowania z urzędu pracy),
 4. oryginał kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

IV. Ustalono następujący tryb przeprowadzenia naboru:

 1. termin składania ofert: do dnia 14.06.2011 r. w godzinach pracy urzędu.
  Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ROR.210.2.3.2011-
  Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. administracyjno – finansowych przy realizacji projektu pn. „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, bud. A, pok. nr 5 - sekretariat. (tel. 54/230-53-00)
  Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. Urzędu.
 2. informacja o wyniku naboru: informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP pod adresem:http://bip.gmina.wloclawek.pl  (Dział Ogłoszeń → Nabór pracowników) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.
 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 23:23:23 Informację zaktualizowano 2011-06-03 23:25:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (3 czerwca 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:08:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1198