Oferta pracy Nr 5/2011 Włocławek, dnia 03.06.2011 r. ROR.210.2.4.2011

Oferta pracy Nr 5/2011 

Włocławek, dnia 03.06.2011 r.
ROR.210.2.4.2011

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Włocławek

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7,

Informatyk 

Wymiar etatu:1/2

I. Wymagania niezbędne :

 1. Wykształcenie wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka,
 2. Dobra znajomość zagadnień techniczno – informatycznych,
 3. Umiejętność tworzenia dynamicznych stron internetowych oraz ich administrowania,
 4. Znajomość języka PHP, XHTML, szablonów CSS, Java Script, znajomość bazy MySQL,
 5. Znajomość obsługi oprogramowania do obróbki grafiki firmy Adobe,
 6. Znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux oraz pakietów biurowych Microsoft Office, Open Office,
 7. Dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz sieciami,
 8. Posiadanie znajomości przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej,
 9. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 10. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 11. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka,
 12. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Komunikatywność,
 2. Umiejętność pracy w zespole,
 3. Zaangażowanie,
 4. Kreatywność, samodzielność,
 5. Wysoka kultura osobista,
 6. Doświadczenie zawodowe  na stanowisku informatyka,
 7. Dyspozycyjność,
 8. Mile widziana znajomość języków obcych oraz posiadania prawa jazdy.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Administrowanie stronami internetowymi podlegającymi pod  Gminę Włocławek oraz jednostki organizacyjne, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, stałe jej udoskonalanie,
 2. Współpraca z poszczególnymi referatami i stanowiskami pracy  a także z Gminnym Zespołem Oświaty we Włocławku,
 3. Realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnianiem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów,
 4. Wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów,
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w urzędzie gminy,- wykonywanie zadań uwzględnionych w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. Nr 100, poz. 1024),
 6. Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
 7. Administrowanie i ewidencja kont użytkowników systemów informatycznych,
 8. Dokonywanie przeglądów i bieżących konserwacji systemów, oraz usuwanie usterek,
 9. Szkolenie osób w zakresie obsługi komputera oraz wdrażania nowych systemów informatycznych,
 10. Ewidencja archiwizacji nośników danych komputerowych,
 11. Wprowadzanie nowych wersji programów,
 12. Dokonywanie okresowych przeglądów konserwacji sprzętu komputerowego znajdującego się w Urzędzie Gminy Włocławek i w Gminnym Zespole Oświaty we Włocławku,
 13. Sprawdzanie raz w miesiącu obecności wirusów komputerowych przy użyciu odpowiedniego programu antywirusowego,
 14. Pomoc użytkownikom w obsłudze programów objętych umową licencyjną,
 15. Administracja i konserwacja sieci komputerowej,
 16. Instalacja i wdrażanie oprogramowania,
 17. Wykonywanie innych prac zaleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

IV.  Od kandydata wymaga się złożenia następujących dokumentów:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa), potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 4. Kwestionariusz osobowy,
 5. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach zawodowych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 6. Oświadczenie o niekaralności,
 7. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

V. Składanie ofert:

Oferty zawierające potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ROR.210.2.4.2011 - Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka” w terminie do dnia 14 czerwca 2011 r. do godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. Nr 5.  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Informacje o wyniku naboru:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP pod adresem http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 23:36:28 Informację zaktualizowano 2011-06-03 23:38:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (3 czerwca 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:04:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1076