Oferta pracy Nr 6/2011 ROR.210.2.5.2011

Oferta pracy Nr 6/2011 

ROR.210.2.5.2011

Duplikat ogłoszenia z dnia 28 października 2011r.
Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Włocławek

 Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7.

1.Niezbędne wymagania kandydatów:
 - obywatelstwo polskie
 - pełna zdolność do czynności prawnych
 - korzystanie z pełni praw publicznych
 - kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 - wykształcenie co najmniej średnie
 - brak prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 - nieposzlakowana opinia

2. Dodatkowe wymagania kandydatów:
 - komunikatywność,
 - umiejętność pracy w zespole,
 - zaangażowanie,
 - kreatywność, samodzielność,
 - wysoka kultura osobista,
 - znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa, gospodarki wodnej, spraw ogólnobudowlanych, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami
 - znajomość przepisów prawa z zakresu leśnictwa, rolnictwa, gospodarki wodnej, spraw ogólnobudowlanych, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami
 - dyspozycyjność,
 - mile widziana znajomość języków obcych oraz posiadania prawa jazdy.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:
 Prowadzenie spraw  z zakresu ochrony środowiska, leśnictwa, rolnictwa, gospodarki wodnej, spraw ogólnobudowlanych, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami.

4. Wymagane dokumenty:
 - list motywacyjny,
 - życiorys – CV,
 - co najmniej roczny staż na podobnym stanowisku pracy,
 - kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 - kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 - kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 - oryginał kwestionariusza osobowego,
 - oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 - oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku naboru przed podpisaniem umowy o pracę.
 
5. Miejsce i termin składania dokumentów
 Oferty zawierające potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „ROR.210.2.5.2011 - Dotyczy naboru na Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa” w terminie do dnia 07 listopada 2011 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. Nr 5.  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                                  Wójt Gminy Włocławek

                                                                                                     Ewa Braszkiewicz

 
Data wprowadzenia informacji 2011-11-25 11:47:15, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (25 listopada 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 11:03:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2111