Ogłoszenie o naborze -Stanowisko – starszy specjalista ds. budownictwa – inspektor nadzoru w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Włocławek w wymiarze 1/4 etatu

Włocławek, dnia 24 września 2018 r. 
 
SG.210.1.2.2018
 
 Ogłoszenie o naborze 
na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Gminy Włocławek. 
 
Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór  na wolne stanowisko urzędnicze: 
Stanowisko – starszy specjalista ds. budownictwa – inspektor nadzoru 
w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 
 Urzędu Gminy Włocławek 
w wymiarze 1/4 etatu 
 
1. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy:
1) wykształcenie – wyższe, co najmniej ukończone studia pierwszego stopnia w zakresie budownictwa; 
2) posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; 
3) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260);
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku starszego specjalisty ds. budownictwa –inspektora nadzoru;
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) wiedza lub doświadczenie zawodowe z zakresu zadań na stanowisku starszego specjalisty ds. budownictwa - inspektora nadzoru.
Poziom wiedzy i stopień przygotowania teoretycznego do wykonywania zadań na stanowisku starszego specjalisty ds. budownictwa - inspektora nadzoru będzie przedmiotem oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy będzie obejmował w szczególności zagadnienia  dotyczące funkcjonowania j.s.t. szczebla gminnego i zadań j.s.t. określone w ustawach: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Czytaj całość... (3977kB) pdf

Kwestionariusz osobowy (14kB) word

Wzór oświadczenia (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (24 września 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (24 września 2018, 21:27:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426