Ogłoszenie o naborze - Stanowisko do spraw ochrony środowiska i rolnictwa w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu.

Włocławek, dnia 27 sierpnia 2018 r. 
 
SG.210.1.1.2018
 
 Ogłoszenie o naborze 
na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Gminy Włocławek. 
 
            Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
Stanowisko do spraw ochrony środowiska i rolnictwa 
w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 
 Urzędu Gminy Włocławek 
w wymiarze 1 etatu 
 
1. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy:
1) wykształcenie - co najmniej ukończone studia pierwszego stopnia o kierunku administracja, ochrona środowiska lub rolnictwo;  ;
2) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2018 poz. 1260);
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw ochrony środowiska
 i rolnictwa Urzędu Gminy Włocławek;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6) wiedza lub doświadczenie zawodowe z zakresu zadań na stanowisku do spraw ochrony środowiska i rolnictwa.
            Poziom wiedzy i stopień przygotowania teoretycznego do wykonywania zadań na stanowisku ds. ochrony środowiska i rolnictwa będzie przedmiotem oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy będzie obejmował w szczególności zagadnienia  dotyczące funkcjonowania j.s.t. szczebla gminnego i zadań j.s.t. określone w ustawach: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w Statucie Gminy Włocławek i Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Włocławek.

Włocławek, dnia 4 września 2018 r.

Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej.

Wójt Gminy Włocławek informuję, że w ogłoszeniu o naborze z dnia 27 sierpnia 2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa wystąpił błąd pisarski polegający na tym, że nazwa stanowiska została określona w sposób następujący:

Stanowisko do ochrony środowiska i rolnictwa
w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Włocławek
w wymiarze 1 etatu

Prawidłowa nazwa stanowiska powinna być określona w sposób następujący:

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa
w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Włocławek
w wymiarze 1 etatu
metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (28 sierpnia 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (28 sierpnia 2018, 13:20:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (6 września 2018, 13:27:42)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 667