Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Włocławek w wymiarze I etatu.

SG.210.1.2.2017
.
Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Włocławek.

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
urzędnicze:

Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
w Referacie Finansowym
Urzędu Gminy Włocławek
w wymiarze I etatu.
wprowadza zmianę treści pkt 1 ppkt 4):
1. Niezbędne wymagania kandydatów:
1) wykształcenie co najmniej średnie;
2) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw księgowości budżetowej
Urzędu Gminy Włocławek;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) wiedza lub do świadczenie zawodowe z zakresu zadar1 na stanowisku do spraw księgowości
budżetowej.
Poziom wiedzy i stopier1 przygotowania teoretycznego do wykonywania zadar1 na
stanowisku ds. księgowości budżetowej będzie przedmiotem oceny podczas rozmowy
kwalifikacyjnej. Zakres rozmowy będzie obejmował zagadnienie prawne i organizacyjne
dotyczące funkcjonowania j.s.t. szczebla gminnego określ one w ustawach: z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego, z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz
prawne, finansowe, księgowe o organizacyj ne aspekty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Włocławek jak również prowadzenie
ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy Włocławek.

Pobierz skan (597kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (18 maja 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (18 maja 2017, 14:53:57)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (24 maja 2017, 11:05:05)
Zmieniono: Zmiana z dnia 24 maja 2017 r. w ogłoszeniu o naborze w zakresie niezbędnych wymagań kandydatów - pkt 4).

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 748