Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek - Stanowisko do spraw ustalania należności za dostawę wody i odbiór ścieków oraz windykacji należności w Referacie Budownictwa... w wymiarze 1 etatu.


Włocławek, dnia 2 marca 2017 r.
 
SG.210.1.1.2017
 
Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Włocławek.

 
Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw ustalania należności za dostawę wody
i odbiór ścieków oraz windykacji należności
w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w m. Dębice
 Urzędu Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu.

 
1. Niezbędne wymagania kandydatów:
1) wykształcenie wyższe;
2) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw ustalania należności za dostawę wody i odbiór ścieków oraz windykacji należności  w Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Włocławek;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2. Dodatkowe wymagania:
1) umiejętność pracy w zespole;
2) komunikatywność;
3) samodzielność;
4) zaangażowanie;
5) wysoka kultura osobista;
6) doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na stanowisku do spraw ustalania należności za dostawę wody i odbiór ścieków oraz windykacji należności;
7) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
8) dyspozycyjność;
9) nieposzlakowana opinia.
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw ustalania należności za dostawę wody i odbiór ścieków oraz windykacji należności:
1) sporządzanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
2) przyjmowanie wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
3) prowadzenie kontroli stanu należności i sporządzanie raportów;
4) sporządzanie upomnień i wezwań do zapłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków;
5) prowadzenie spraw związanych z podłączeniami do kanalizacji oraz sporządzanie wydruków i kontroli odczytanych wodomierzy;
6) przyjmowanie zgłoszeń o awariach, sporządzanie protokołów z awarii i sporządzanie kart informacyjnych;
7) prowadzenie spraw związanych z badaniami jakości wody;
8) prowadzenie spraw związanych z ochroną ujęć wody oraz pozwoleniami wodno-prawnymi dla ujęć wody i oczyszczalni ścieków;
9) sporządzanie zestawień godzin nadliczbowych konserwatorów sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej;
10) rozliczanie z eksploatacji pojazdów służbowych podlegających Referacie Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej i przekazywanie rozliczenia miesięcznego Kierownikowi referatu;
11) wdrażanie na zajmowanym stanowisku Geographic Information System na potrzeby wprowadzania, gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
12) odbiór i nadawanie korespondencji kierowanej do i wysyłanej z Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w m. Dębice.

Czytaj całość... (1277kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (2 marca 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (2 marca 2017, 15:19:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 707