Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Włocławek w wymiarze 1/2 etatu.


Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Włocławek.

 
Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko do spraw księgowości podatkowej
w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Włocławek
w wymiarze ½ etatu.

 
1. Niezbędne wymagania kandydatów:
 
1) wykształcenie wyższe;
2) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zmianami);
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw księgowości podatkowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Włocławek;
5) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku do spraw księgowości podatkowej;
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nieposzlakowana opinia.
 
2. Dodatkowe wymagania:
 
1) umiejętność pracy w zespole;
2) komunikatywność;
3) samodzielność;
4) zaangażowanie;
5) wysoka kultura osobista;
6) doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na stanowisku do spraw księgowości podatkowej;
7) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
8) dyspozycyjność.
 
3. Zakres zadań na stanowisku do spraw księgowości podatkowej:
 
1) prowadzenie ewidencji wymiarowej podatków  i opłat lokalnych;
2) prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych;
3) prowadzenie czynności w zakresie kontroli podatkowej;
4) prowadzenie postępowań w zakresie ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty;
5) prowadzenie czynności egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych;
6) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych;
7) prowadzenie korespondencji w zakresie podatków i opłat lokalnych;
8) sporządzanie projektów decyzji w zakresie podatków i opłat lokalnych;
9) sporządzanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 
4. Wymagane dokumenty:
 
1) własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
2) własnoręcznie podpisany życiorys (CV);
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy;
4) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplom, dyplomy potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia), potwierdzone za zgodność z oryginałem;
5)  kserokopie innych dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
6) kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.
 
5. Miejsce i termin składania dokumentów:
 
1) dokumenty należy złożyć w zamkniętej i zaklejonej kopercie z dopiskiem:
 „ SG.210.1.1.2016 - Nabór na stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Włocławek” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 1630 w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek pok. Nr 5.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Włocławek po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane;
2) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP pod adresem http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, w trybie określonym w § 15 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek;
3) wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zmianami).
 
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 
1) stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Włocławek;
2) wymiar etatu ½;
3) miejsce pracy – Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7;
4) data rozpoczęcia pracy – 15 czerwca 2016 r.
5) lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe, w którym będzie świadczona praca, zlokalizowane jest na parterze. W budynkach Urzędu Gminy Włocławek nie ma windy. Praca na zajmowanym stanowisku wiąże się z  przemieszczaniem się pomiędzy budynkami Urzędu Gminy Włocławek, zlokalizowanymi przy ul. Królewieckiej 7. Praca świadczona w wymiarze ½ etatu na stanowisku  do spraw księgowości podatkowej wymaga kontaktu z interesantami i w znacznej mierze opiera się na obsłudze komputera.
 
7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
 
Informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu kwietniu 2016 r., w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

Pobierz skan (1218kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (18 maja 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (18 maja 2016, 14:40:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 583