KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE.


Wójt Gminy Włocławek ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie, ul. Szkolna 15, 87-853 Kruszyn              
 
1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  §1, §3 i §5 oraz §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
 
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty :
1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
2)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3,
5)      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6)      zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne,
8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 168),
10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 ze zm.),
11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
3. Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście, w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie ” w terminie do dnia 16 maja 2016r. do godz. 15.30 pod adresem: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, pok. nr 5.
 
4.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Włocławek.
 
5.  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
     powiadomieni pisemnie lub telefonicznie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 
6.  Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie
     podpisane, a w przypadku składania kserokopii dokumentów winny być potwierdzone
     za  zgodność z oryginałem.
 
7.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.   
 
 
Włocławek, dnia 27 kwiecień 2016r.

Pobierz skan (1042kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (27 kwietnia 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (27 kwietnia 2016, 15:36:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 580