OGŁOSZENIE Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku z dnia 12.12.2013r. o naborze na wolne stanowisko pracy głównego księgowego.

OGŁOSZENIE 
 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Kruszynie 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku 
z dnia 12.12.2013 r. o naborze na wolne stanowisko pracy 
głównego księgowego 
 
 
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w  Kruszynie (GOK) i Gminnej Biblioteki Publicznej  w  Kruszynie  z  filia  w  Smólniku  (GBP)  ogłasza  nabór  kandydatów  na  wolne stanowisko  pracy  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Kruszynie  i  w  Gminnej  Bibliotece Publicznej w Kruszynie z filią w Smólniku, ul. Szkolna 9, 87-853 Kruszyn 
  
I. Nazwa i adres  jednostki: 

Gminny Ośrodek  Kultury  w Kruszynie,  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Kruszynie  z filią w Smólniku  ul. Szkolna 9, 87-853 Kruszyn 
  
II. Określenie stanowiska  urzędniczego: 

Główny księgowy- 1/4 etatu w GOK i 114 etatu w GBP 
  
III.  Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe. 
1. Wymagania niezbędne w związku ze stanowiskiem pracy: 
  
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące niezbędne wymagania: 
1) posiada obywatelstwo polskie, 
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 
4) spełnia jeden z poniższych warunków: 
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 -letnią praktykę w księgowości, 
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości, 
c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 
  
2. Wymagania  dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy: 

1) posiada znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, 
2)  posiada znajomość zasad ochrony danych osobowych, 
3)  posiada znajomość zasad księgowości i planu kont, obowiązujących  w instytucji kultury, 
4)  posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości, 
5)  posiada doświadczenie w prowadzeniu księgowości, 
6) posiada umiejętności  w zakresie  sporządzania planu finansowego, o którym mowa wart. 
27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012, poz. 406), 
7)  posiada ogólną znajomość przepisów: m. in. z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o samorządzie gminnym, o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozliczeń ZUS, instrukcji kancelaryjnej, posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia, 
8)  posiada znajomość i umiejętność wykorzystania programów komputerowych z pakietu MS Office (Word i Excel), a w szczególności w zakresie oprogramowania finansowo­ księgowego oraz systemu bankowości elektronicznej. 
9)  posiada predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego, 
10) posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, rzetelność, odpowiedzialność. 

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy. 

Głównemu księgowemu zostaną powierzone obowiązki i odpowiedzialność  w zakresie: 
1) prowadzenia rachunkowości jednostki, 
2)  wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 
3)  dokonywania wstępnej kontroli: 
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  i finansowych. 
Do obowiązków głównego księgowego należeć będzie w szczególności: 
1) w zakresie księgowości budżetowej: 
- prawidłowe i bieżące przygotowanie dowodów księgowych, 
- bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych, 
- prowadzenie analityki do kont syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych, 
- terminowe ujmowanie zapisów w urządzeniach księgowych i ich uzgadnianie, 
- przygotowywanie rachunków do wypłaty, 
- kontrola formalno-rachunkowa dowodów do wypłaty, 
- sprawdzenie i rozliczanie źródłowych dowodów księgowych (kontrola wyciągów bankowych, kontrola raportów kasowych, dekretowanie dowodów księgowych), 
- dokonywanie przelewów. 
2)  w zakresie sprawozdawczości: 
- sporządzanie sprawozdań wynikających z przepisów prawa, 
-sporządzanie deklaracji podatkowych. 
3)  w zakresie ubezpieczeń społecznych: 
- naliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczania społeczne i zdrowotne pracowników GOK i GBP, 
- naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych świadczeń wynikających z ubezpieczenia społecznego, 
- sporządzanie miesięcznych deklaracji DRA. 
4)  w zakresie wynagrodzeń pracowników: 
- naliczanie i odprowadzanie potrąceń z list płac, w tym: ZUS, PZU, podatek dochodowy 
1mne, 
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń, 
- roczne rozliczanie pracowników z podatku dochodowego. 
5)  opracowanie planu finansowego oraz sprawozdań z działalności GOK i GBP. 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

1) Praca jednozmianowa w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie. 
2)  Kandydat zostanie zatrudniony od dnia l kwietnia 2014 r. na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 1/4 etatu w GOK i1/4  etatu w GBP z tym, że 
pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące. 
  
VI. Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny 
2. życiorys (CV), 
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
4. kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kopie dotychczasowych świadectw pracy,
5. oświadczenie o niekaralności, 
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 
7. oświadczenie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, 
  
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z  2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
  
VIII.  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów: 
  
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie GOK w Kruszynie lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko "głównego księgowego" do dnia 15.01.2014r. do godz.15.00. 
Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Kultury po terminie nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym 
indywidualnie terminie.  
  
IX. Informacje dodatkowe: 
  
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie na stanowisku wskazanym w niniejszym ogłoszeniu zostaną dołączone do jego akt osobowych. 
  
Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela Dyrektor GOK w Kruszynie - Pani 
Anita Ochmańska- Robaczewska pod numerem telefonu 54/252-84-25 lub 784-691-216.

metryczka


Wytworzył: Anita Ochmańska - Robaczewska -Kierownik GOK w Kruszynie (13 grudnia 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (14 grudnia 2013, 09:49:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2115