2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu RBIiR 271.1.26.2011

Włocławek, dnia 2011-08-19
RBIiR 271.1.26.2011

Informacja o wyniku przetargu

dot. postępowania o zamówienie publiczne   nr 271.1.26.2011 prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  ze zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 pod nazwą: „Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 4 656 372,00 PLN  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Włocławek na 2011 rok

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz.759 ze zmianami ) informuje , iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu  ofertą BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. CENTRALA Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy ul. T. Kościuszki 15, 87-800 Włocławek  z ceną wykonania zamówienia  1 384 305,91 brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt. 

2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:

Oferta nr 1  ( złożona przez KUJAWSKO- DOBRZYŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek ) spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert (cena kredytu) 98,77 pkt 

3. Termin zawarcia umowy nie krótszy niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

metryczka


Wytworzył: Referat (19 sierpnia 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (19 sierpnia 2011, 15:14:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 823