2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Znak: RBIiR 5541-1/3 /11

Włocławek, dnia 27.01.2011 r.
Znak: RBIiR 5541-1/3 /11

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr 5541-1/3/2011 prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010  roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
roboty budowlane pod nazwą „Dostawa mieszanki kruszywa łamanego wapienno – żwirowego o wymiarach 0-31,5 mm „

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz.759 ze zmianami  ) informuje , iż w przeprowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu  ofertą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe Franciszek Żywiczyński
KRZYWOSĄDŹ  88-210 Dobre z cena wykonania zamówienia  64,94 zł brutto/1 tonę kruszywa. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 cytowanej ustawy zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:

Oferta nr 1 ( złożona przez DAMO Sp z o.o.  ul. Małyszce 2d/2e , 99-400 Łowicz) została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy Pzp z powodu , iż jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . Zamawiający w dziale VII  ust H pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał od Wykonawców złożenia „Zaakceptowanego projektu umowy podpisanego na ostatniej stronie  z wyrazem „ Akceptuję”  i parafowany na każdej stronie projekt umowy”. Złożony przez Wykonawcę projekt umowy na ostatniej stronie nie posiada adnotacji” Akceptuję” Projekt umowy jest dokumentem , którego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Oferta nr 2  ( złożona przez Produkcja –Handel- Usługi MAR-POL Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń ) spełnia warunki udziału w postępowaniu lecz jej wartość przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia  nawet po zwiększeniu przez Zamawiającego kwoty przeznaczonej na sfinansowanie powyższego zamówienia publicznego.

3. Termin zawarcia umowy nie krótszy niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.
O terminie podpisania umowy poinformujemy Państwa odrębnym pismem.

metryczka


Wytworzył: Referat (28 stycznia 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (28 stycznia 2011, 15:11:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 893