2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Znak: ROR.340-1/10

Znak: ROR.340-1/10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn. „Samorząd Kujaw
w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez gminę Włocławek postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Bożena Ciechanowska, ul. Modrakowa 42A/18, 85-864 Bydgoszcz.

W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100 punktów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) powołanej wyżej ustawy, podaję nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer oferty 
Nazwa(firma), siedziba i adres WykonawcyLiczba pkt w kryteriumRazem
1.Bożena Ciechanowska, ul. Modrakowa 42A/18, 85-864 BydgoszczCena                    20

Doświadczenie       50

Szkolenia certyfikaty             30
100/100

 

metryczka


Wytworzył: Referat (16 października 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (16 października 2010, 14:50:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1347