2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Znak: RBIiR 5541-1/25 /10

Znak: RBIiR 5541-1/25 /10

Informacja o wyniku przetargu

dot. postępowania o zamówienie publiczne   nr 5541-1/25/10 prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  ) w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8  na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn  – nawierzchnia asfaltowa odcinek długości 610 mb 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ) informuje o wyniku postępowania.

1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn z ceną wykonania zamówienia:  99 988,52 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt. 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 cytowanej ustawy zwiększył kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:

Oferta nr 2  ( złożona przez Zakład usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno ) spełnia warunki udziału w postępowaniu lecz jej wartość przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia .

3. Termin zawarcia umowy nie krótszy niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

metryczka


Wytworzył: Referat (23 września 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (23 września 2010, 14:48:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 742