2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
1.Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759) informuje , iż w przeprowadzonym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu  ofertę Konsorcjum Wykonawców w składzie
Lider - Molewski Sp. z o.o.
ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
Partner – PHU HAWEX Wiesław Chrzanowski
ul. Torunia 104 A, 87-800 Włocławek
z ceną wykonania 2 098 995,24 zł brutto
Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.   
 
 
2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:
 
Oferta nr 1  ( złożona przez Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Zbigniew Sieradzki  ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek ) została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy Pzp z powodu , iż jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
 
 
3. Termin zawarcia umowy nie krótszy niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

metryczka


Wytworzył: Referat (30 sierpnia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 sierpnia 2010, 14:47:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 954