2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Znak: RBIiR 5541-1/21 /10

Włocławek, dnia 23.07.2010 r.
Znak: RBIiR 5541-1/21 /10

dot. postępowania o zamówienie publiczne   nr 5541-1/21/10 prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ) w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8  na roboty budowlane pod nazwą:  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki- Mursk – etap I od km 1 + 056 do km 1 + 506.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ) informuje o wyniku postępowania.

1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wies ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn z ceną wykonania zamówienia: 208 524,89 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt. 


2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta . 


3. Termin zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1  ustawy Pzp.

metryczka


Wytworzył: Referat (26 lipca 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (26 lipca 2010, 14:46:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 735