2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Znak: RBIiR 5541-1/20 /10

Włocławek, dnia 01.07.2010 r.

Znak: RBIiR 5541-1/20 /10

Informacja
o wyniku przetargu

dot. postępowania o zamówienie publiczne   nr 5541-1/20/10 prowadzonego   na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8  na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna – odc. długości 470 mb – nawierzchnia asfaltowa.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.

1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wies ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn z ceną wykonania zamówienia: 55 113,83  zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt. 

2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert: Oferta nr 1  ( złożona przez Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno ) -  cena zaproponowana przez Wykonawcę przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

3. Termin zawarcia umowy nie krótszy niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

metryczka


Wytworzył: Referat (12 lipca 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (12 lipca 2010, 14:45:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 754