2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku postępowania Znak: RBIiR 5541-1/12 /10

Włocławek, dnia 28.05.2010 r.
Znak: RBIiR 5541-1/12 /10

     
Informacja
o wyniku postępowania


dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr 5541-1/12/10 w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ), którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14000 euro i nie         przekracza kwoty 5.510.000 euro roboty budowlane pod nazwą: „ Rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie- budynek oddziału zerowego „ .

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.

1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy Marek Ciechurski Zakład Instalacyjno- Budowlany ul. M. Dąbrowskiej 24, 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia: 270 742,64 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt. 

2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:

Oferta nr 3 ( złożona przez firmę prowadzoną przez Marka Prackiego  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ILTRON ) spełnia warunki udziału w postępowaniu i uzyskała w jedynym kryterium oceny ofert – 73 pkt

oferta nr 1: ( złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „ LUX-DOM” Spółka z o.o. ul. Papieżka 11, 87-800- Włocławek) – spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 96 pkt.

3. Termin zawarcia umowy nie krótszy niż 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

metryczka


Wytworzył: Referat (31 maja 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 maja 2010, 14:43:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 920