2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Znak: RBIiR 5541-1/6 /10

Informacja o wyniku przetargu 

Włocławek, dnia  28.04.2010 r.
Znak: RBIiR 5541-1/6 /10

Informacja
o wyniku przetargu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/6/10  prowadzonego  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa obiektów dla programu: Podniesienie jakości życia na terenie wsi Koszanowo, Telążna Leśna, Kruszyn i Świętosław poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej ( świetlice wiejskie, boisko do piłki siatkowej i boisko do piłki nożnej) 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę firmy :    Konsorcjum AGROBUD MARDO w skład którego wchodzą firmy: Mirosław Anioł , Jerzy Kęcel działający pod nazwą AGROBUD z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Faszynowej 22 jako Lider Konsorcjum i  Mariola Stefańska działająca  pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARDO” z siedzibą w Puszczykowie ul. Wydmowa 10, jako Partner Konsorcjum - które reprezentuje Jarosław Jama – pełnomocnik Konsorcjum na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 kwietnia 2010r.  , z ceną wykonania zamówienia 1 068 440,22 zł brutto . Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.

metryczka


Wytworzył: Referat (1 maja 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 maja 2010, 14:42:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264