2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku zamówienia publicznego Znak RBIiR 5541-1/3/2010

Informacja
o wyniku zamówienia publicznego
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/3/2010, które  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na zamówienie pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sykuła  dł. 520 m „.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński 88-300 Mogilno, Olsza 3 z ceną wykonania zamówienia: 55 339,20 zł  brutto . Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą  uzyskując 100 pkt.

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert:
 
oferta nr 2 : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ SPEC-DRÓG” Sp. zo.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek  – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 79,14  pkt.

metryczka


Wytworzył: Referat (11 lutego 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (11 lutego 2010, 14:41:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 775