2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku zamówienia publicznego: Znak RBIiR 5541-1/4/2010

Włocławek, dnia 03.02.2010 r.
Znak RBIiR 5541-1/4/2010

Informacja
o wyniku zamówienia publicznego

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/4/2010, które  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na zamówienie pod nazwą „ Dostawa mieszanki kruszywa łamanego wapienno – żwirowego o wymiarach 0-31,5 mm na wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie „
      
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy Franciszek Żywiczyński Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe Krzywosądż , 88-210 Dobre z ceną wykonania zamówienia: 56,00 zł brutto za 1 tonę . Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą  uzyskując 100 pkt.

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert:
 
oferta nr 2 : Jarosław Żuchowski Firma Usługowo- Handlowa Chojno 67, 87-602 Chrostkowo -  Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) . Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia żądał wniesienia wadium . Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.  Zamawiający dokumentował wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę ( nie zwalniało to Wykonawcy z obowiązku dołączenia do oferty dowodu wpłaty wadium) .
Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. 28 stycznia 2010 roku godz. 9.00 na koncie Zamawiającego brak było wpłaty wadium . Zgodnie z art. 24 ust.4   ww ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą .

oferta nr 3 : Renata Jóźwicka Firma „ REN-TRANS” ul. Budowlana 2 , 85-874 Bydgoszcz  – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 93,1  pkt.

oferta nr 4 : Jacek Marcinkowski Produkcja Handel- Usługi MAR-POL ul. Koniuchy 21A/43 , 87-100 Toruń - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 89,3  pkt.

metryczka


Wytworzył: Referat (11 lutego 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (11 lutego 2010, 14:27:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 880