2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu

Włocławek, dnia 22.01.2010 r.
Znak: RBIiR 5541-1/30 /09/10

Informacja
o wyniku przetargu

dot. postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego nr 5541-1/30/2009 w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ), którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14000 euro i nie         przekracza kwoty 5.510.000 euro na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś i Kruszyn„ . 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy: Rollstick Toruń Sp. z o.o.  ul. Wschodnia 34  87-100 Toruń z ceną wykonania zamówienia: 770.218,12 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert:

oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „ ŻALA” Spółka Jawna ul. Słoneczna 19  Rekowo Górne  84-123 Połchowo – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 80 pkt.

oferta nr 2: Henczke Budownictwo Spółka z o.o. Stary Rynek 4, 09-400 Płock – Wykonawca  wykluczony na podstawie z art. 24 ust 2 pk 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ). W ofercie złożonej przez Wykonawcę, dołączone  dokumenty, które były wymagane przez zamawiającego,  nie spełniały warunków określonych przez Zamawiającego. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Uzupełnienie powyższych dokumentów nastąpiło po terminie ustalonym przez  Zamawiającego. Wobec tego zaszły  przesłanki do wykluczenia Wykonawcy –Henczke Budownictwo Spółka z .o. o z niniejszego postępowania.  Na podstawie art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymał wpłacone przez Wykonawcę  wadium .


oferta nr 3: EURO-BUD Firma Inżynieryjna mgr Katarzyna Sarnowska ul. Mielecińska 11 a, 87-800 Włocławek - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 86 pkt.

oferta nr 4: „MB – SYSTEM” Maciej Bieniecki  Szpetal Górny , ul. Płocka 38 87-811 Fabianki - Wykonawca został odrzucony na mocy art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ).  Dołączony przez Wykonawcę do oferty projekt umowy do oferty przetargowej nie został opatrzony na ostatniej stronie słowem „Akceptuję”. Projekt umowy jest dokumentem, którego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z powyższych względów oferta Wykonawcy była niezgodna z treścią SIWZ i zaszły przesłanki  do odrzucenia Wykonawcy z niniejszego postępowania.

oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ziemnych „PREMZ” Spółka z o.o. Al. Jana Pawła II nr 8, 87-800 Włocławek – Wykonawca  wykluczony na podstawie z art. 24 ust 2 pk 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ). W ofercie złożonej przez Wykonawcę, dołączone  dokumenty, które były wymagane przez zamawiającego,  nie spełniały warunków określonych przez Zamawiającego. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Uzupełnienie powyższych dokumentów nastąpiło po terminie ustalonym przez  Zamawiającego. Wobec tego zaszły  przesłanki do wykluczenia Wykonawcy  „PREMZ” Sp z o.o.  z niniejszego postępowania.  Na podstawie art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymał wpłacone przez Wykonawcę  wadium .

oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HYDRO-SYSTEM” Tomasz Paradowski Szpetal Górny, ul. Osiedle Młodych 63,    
87-811 Fabianki -  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 63 pkt.

oferta nr 8: Przedsiębiorstwo Budowlano- Instalacyjne „REMBUD” Spółka z o.o. ul. Kruszyńska 1b, 87-800 Włocławek - Wykonawca został odrzucony na mocy art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ). Dołączony przez Wykonawcę do oferty projekt umowy do oferty przetargowej nie został opatrzony na ostatniej stronie słowem „Akceptuję”. Projekt umowy jest dokumentem, którego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z powyższych względów oferta Wykonawcy była niezgodna z treścią SIWZ i zaszły przesłanki  do odrzucenia Wykonawcy z niniejszego postępowania.

oferta nr 9: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Molewski  Sp. z o.o.  ul. Kaliska 11  87-860 Chodecz - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 98 pkt.

oferta nr 10: Grażyna Marchlewska Przedsiębiorstwo Budowlano- Instalacyjne „BUD-INSTAL” we Włocławku - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 97 pkt.

oferta nr 11: Zakład Usługowy „Wod-Bud” Zdzisław Kliński Nasiegniewo 62A, 87-811 Fabianki - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 87 pkt.

oferta nr 12: Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Budownictwo Ogólne ul. Dolna 12, 87-800 Włocławek - Wykonawca  wykluczony na podstawie z art. 24 ust 2 pk 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ). W ofercie złożonej przez Wykonawcę, dołączone  dokumenty, które były wymagane przez zamawiającego,  nie spełniały warunków określonych przez Zamawiającego. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Do terminu ustalonego przez Zamawiającego, wykonawca nie dostarczył uzupełnionych dokumentów.
 Wobec tego zaszły  przesłanki do wykluczenia Wykonawcy  z niniejszego postępowania.  Na podstawie art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymał wpłacone przez Wykonawcę  wadium .

oferta nr 13: Zakład Usług  Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń -  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert (ceny) – 90 pkt

metryczka


Wytworzył: Referat (22 stycznia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (22 stycznia 2010, 14:26:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1673