2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/26/2009

Włocławek, dnia  17.11.2009r.
Znak RBIiR 5541-1/26/2009

Informacja
o wyniku przetargu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/13/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) ,  którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro roboty budowlane na :

Przebudowa drogi  gminnej wraz z budową ścieżki ekologicznej o długości 885 mb w m. Dąb Polski – nawierzchnia asfaltowa„ od km 0+ 000  do km  0+ 885  o długości 885  m.
     
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ SPEC-DRÓG” Spółka z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia : 143 766,70 zł  brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:Oferta nr 1- Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno  – Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktacje w jedynym kryterium oceny ofert ( cena) – 91 pkt. 

metryczka


Wytworzył: Referat (17 listopada 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (17 listopada 2009, 14:15:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 809