2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Znak: RBIiR 5541-1/16/2009

Włocławek, dnia 23.07.2009r.

Znak: RBIiR 5541-1/16/2009

Informacja
o wyniku przetargu

      

dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr 5541-1/16/2009 w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ), którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14000 euro i nie         przekracza kwoty 5.510.000 euro roboty budowlane pod nazwą: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek ”
     
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy: )  Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ HaWeX” Wiesław Chrzanowski ul. Radziejowska 44, 87-890 Lubraniec Oddział Włocławek , ul. Toruńska 104 a z ceną wykonania zamówienia : 731.990,57 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą  uzyskując 100 pkt.

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:

1). Oferta nr 1 : Firma Wielobranżowa „ LEDA” Spółka z o.o. 96-100 Skierniewice, ul. Rawska 66 . Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ). 

2). Oferta nr 2 : Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Zbigniew Sieradzki ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek . Wykonawca spełniała warunki udziału w postępowaniu w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert ( ceny) –    97,4 pkt.

3). Oferta nr 3 : Konsorcjum Olech Grupa SBS Spółka z o.o. ul. Celulozowa 3A, 87-800 Włocławek, Firma BEHRENDT Grupa SBA 87-300 Brodnica ul. Batalionów Chłopskich 24 . Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655ze zmianami  ) Prawo zamówień publicznych z powodu , iż jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

4). Oferta nr 4 : Firma Handlowo- Usługowa „ KOPPAL” Jacek Kęsicki Brzozówka , ul. Wierzbowa 5, 87-123 Dobrzejewice . Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ). 

metryczka


Wytworzył: Referat (23 lipca 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (23 lipca 2009, 14:14:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1066