2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/13/2009

Informacja o wyniku przetargu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/13/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) ,  którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro roboty budowlane na : Budowa drogi gminnej w miejscowości Dąb Polski  Nowa Wieś – nawierzchnia asfaltowa „ od km 1+743 do km 3+043 o długości 1300 m.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn z ceną wykonania zamówienia : 157.905,21 zł  brutto  . Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.
Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:
Oferta nr 1- Zakład Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno  – Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu uzyskując punktacje w jedynym kryterium oceny ofert ( cena) – 98,89 pkt. 
Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych „ SPEC-DRÓG” Spólka z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 , 87-800 Włocławek - spełniała warunki udziału w postępowaniu w postępowaniu uzyskując punktację w jedynym kryterium oceny ofert ( cena ) – 99,37  pkt.

metryczka


Wytworzył: Referat (7 maja 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (7 maja 2009, 13:52:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 809