2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu Znak RBIiR 5541-1/112009

Włocławek, dnia 04.05.2009
Znak RBIiR 5541-1/112009

Informacja o wyniku przetargu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/11/2009 w trybie przetargu nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro roboty budowlane na „„Budowa drogi gminnej – ul. Agatowej w Nowej Wsi od hm 0+67 do hm 4+17 „

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7 , 87-853 Kruszyn z ceną wykonania zamówienia : 181.432,84 zł brutto . Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.

metryczka


Wytworzył: Referat (4 maja 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (4 maja 2009, 13:51:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 797