2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacja o wyniku przetargu ...

Włocławek, dnia 19.03.2009   r.
Znak RBIiR 5541-1/9/2009

Informacja o wyniku przetargu


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 5541-1/9/2009 w trybie przetargu  nieograniczonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) ,  którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro roboty budowlane na „Budowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki- Warząchewka Nowa

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami  ) informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy:  Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych SPEC-DRÓG Spółka zo.o. Spółka z o.o.  ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia : 874 771,29 rutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.

Niniejszy przetarg jest dofinansowany ze środków „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zawartej umowy współpracy w sprawie realizacji projektu

metryczka


Wytworzył: Referat (23 marca 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (23 marca 2009, 13:49:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 889