Ustalenie warunków zabudowy

Postępowanie administracyjne w sprawie  ustalenia warunków zabudowy

Podstawa prawna:
Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199)


Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego 
2)  pełnomocnictwo osoby działającej w imieniu inwestora, jeżeli nie jest on wnioskodawcą,
3) dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej w odpowiedniej skali z oznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem,mapa w skali 1:500 tub 1:1.000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2.000, powinna obejmować teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu (na które ta inwestycja będzie oddziaływać - dla nowej zabudowy, nie będącej inwestycją celu publicznego, jest to obszar o granicach w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu dziatki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniej niż 50 metrów; w przypadku braku mapy zasadniczej do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej,
4) mapa ewidencyjna obejmująca działki bezpośrednio przylegające do działki na której realizowana będzie inwestycja
5) dodatkowe rysunki lub opis, uszczegóławiające określenie planowanego sposobu zagospodarowaniaterenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych,
6) zapewnienie gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu:
    - woda (Zakład Usług Komunalnych Gminy Włocławek),
    - energia (Energa Rejon Włocławek)
7) mapę glebową,
8) wypis z rejestru gruntów
9) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeśli taka została wydana)

Opłaty:
Opłata za wydanie decyzji w wysokości 107,00 zł., opłata za pełnomocnictwo 17,00 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7, bud. A, pokój nr 2
tel. (054) 230-53-32

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2,  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Włocławek.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji Pobierz skan (126kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Referat (15 kwietnia 2005)
Opublikował: Kamil Wieczorek (15 kwietnia 2005, 08:00:14)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (25 marca 2016, 08:21:07)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7551