Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Druk deklaracji na podatek od nieruchomości - Pobierz deklarację (260kB) pdf
Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy nieruchomości.
3. Deklaracja na podatek od nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 16.00

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 15.00


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni .

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie  II).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy, budynek "A", pok. nr 1
Tel. (+48 54) 230-53-36

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. – 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XXII/157/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28.11.008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.


Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty - podstawa prawna - art. 48  § 1 ,art 67b §1 ,pkt 1 i 2 ,art 67a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.)
- Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu
- Odroczenie - zwolnione z opłaty skarbowej
- Rozłożenie na raty - zwolnione z opłaty skarbowej
- Przy  odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną – podstawa prawna – art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
- Podstawa prawna - art 67a §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.)
- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany jest do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6, ust. 1, pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2006, Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Podatek od osób prawnych płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do 15 każdego miesiąca. Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

E. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Włocławek 
 
BOŚ S.A. o/Włocławek
Nr rachunku: 62 1540 1069 2001 8700 6419 0002

metryczka


Wytworzył: Referat (2 marca 2004)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 marca 2004, 14:00:28)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (11 stycznia 2016, 11:38:47)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8383