Podatek rolny od osób fizycznych

 
Podatek rolny od osób fizycznych
 
Druk informacji na podatek rolny - Pobierz deklarację (139kB) pdf

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
3. Podanie o ulgę
4. Zmianę geodezyjną.

Opłaty:
Za podanie o ulgę nie pobiera się opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 16.00

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 15.00


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu w godzinach urzędowania).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości
¨ 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego
¨ 40% -jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu
Podstawa prawna - art. 13 a ustawy o podatku rolnym jak w punkcie 1
 4. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gosp. Nie stosuje się zwolnienia jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem lub synową sprzedawcy gruntów.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów  - budynek "A", pok. nr 1
tel. (+48 54) 230-53-36

Podstawa prawna"
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity – Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami ).
- Uchwała Nr XXII/158/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28.11.2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2009 rok.

Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. z kwoty 55,80 zł do kwoty 28zł za 1dt stanowiącą podstawę wymiaru podatku rolnego  w 2009 roku.

Uwagi:
A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 48  § 1 ,art 67a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.)
- Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy
- Odroczenie - zwolnione z opłaty skarbowej
- Rozłożenie na raty - zwolnione z opłaty skarbowej
- Przy  odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną - art. 57 § 2.
 
C. Podatek rolny można umorzyć.
- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany jest do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)

BOŚ S.A. o/Włocławek
Nr rachunku: 62 1540 1069 2001 8700 6419 0002

metryczka


Wytworzył: Referat (2 marca 2004)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 marca 2004, 11:35:27)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (11 stycznia 2016, 11:43:14)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2298