Podatek leśny od osób fizycznych

Podatek leśny od osób fizycznych
 
Druk informacji w sprawie podatku leśnego - Pobierz deklarację (119kB) pdf
 
Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 16.00

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 15.00

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów - budynek "A", pok. nr 1
Tel. (48 54) 230-53-36

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 30.11.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)
 
Ustala się cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną do naliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Włocławek w kwocie 152,53zł za 1m3.

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 48  § 1 ,art 67a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.)
- Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy
- Odroczenie - zwolnione z opłaty skarbowej
- Rozłożenie na raty - zwolnione z opłaty skarbowej
- Przy  odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną na podstawie art. 57 § 2 Ordynacji Podatkowej
 
B. Podatek leśny można umorzyć.
- Podstawa prawna - art 67a §1 pkt3, §2, art.67b  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.)
- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany jest do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku

E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Włocławek (nr konta podany jest w decyzji podatkowej).

BOŚ S.A. o/Włocławek
Nr rachunku: 62 1540 1069 2001 8700 6419 0002

metryczka


Wytworzył: Referat (2 marca 2004)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 marca 2004, 12:13:25)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (11 stycznia 2016, 11:41:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1705