Podatek leśny od osób prawnych

Podatek leśny od osób prawnych
 
Druk deklaracji na podatek leśny - Pobierz deklarację (105kB) pdf
 
Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Do zgłoszenia należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów: 

Sekretariat Urzędu w godzinach:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 16.00

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 15.00

 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu).

Ulgi:
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansów - budynek "A", pok. nr 1
Tel. (48 54) 230-53-36

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 30.11.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)
 
Ustala się cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną do naliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Włocławek w kwocie 152,53 zł za 1m3.

Uwagi:
A. Wysokość podatku leśnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji.
 
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 48  § 1 ,art 67a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.)
- Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu Gminy
- Odroczenie - zwolnione z opłaty skarbowej
- Rozłożenie na raty - zwolnione z opłaty skarbowej
- Przy  odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną na podstawie art. 57 § 2 Ordynacji Podatkowej.

C. Podatek leśny można umorzyć.
- Podstawa prawna - art 67a §1 pkt3, §2, art.67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.)
- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
- Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
 
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany jest do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
 
E. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6, ust. 5 ustawy z dnia 30.11.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682)
Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczonego w deklaracji za poszczególne miesiące.
Rata podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.
 
F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Włocławek.
 
BOŚ S.A. o/Włocławek
Nr rachunku: 62 1540 1069 2001 8700 6419 0002

metryczka


Wytworzył: Referat (2 marca 2004)
Opublikował: Kamil Wieczorek (2 marca 2004, 12:17:33)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (11 stycznia 2016, 11:40:04)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1818